Maandag tem zaterdag: vóór 14u besteld = morgen geleverd in jouw Delhaize! Je kan jouw bestelling tot 10 dagen voor afhaling doorgeven.

FR  -  NL

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied


Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop (de “Algemene Voorwaarden”) beheersen exclusief alle overeenkomsten tussen de klant en de NV LA LORRAINE NINOVE, met vennootschapszetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, BTW BE402.225.247, RPR Gent, afdeling Dendermonde, of de met haar rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden vennootschappen (hierna “LLBG”) voor wat betreft bestellingen van, taarten en patisserie producten in ruime zin onder het merk Tarte à Moi (de “Producten”) die door de klant worden geplaatst via de website  www.tarteamoi.be (de “Website”).


Enige afwijkende voorwaarden, bedingen of andere vermeldingen op bestelbonnen, orderbevestigingen, briefwisseling of andere documenten uitgaande van de klant zijn zonder enige waarde en worden door LLBG niet aanvaard, ook niet indien na ontvangst ervan uitvoering aan de bestelling wordt gegeven.


Bij iedere bestelling zal de klant worden verzocht om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Zonder aanvaarding van de Algemene Voorwaarden zal de bestelling niet worden aanvaard en niet worden uitgevoerd.


Het feit dat LLBG zich op een welbepaald moment niet beroept op één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een gehele of gedeeltelijke verzaking van LLBG om zich in de toekomst nog op de Algemene Voorwaarden te beroepen.

 

2. Bestellingen


Bestellingen voor Producten kunnen enkel en alleen via de Website worden geplaatst.


Gelet op de beperkte houdbaarheid van de producten beschikt de klant NIET over het herroepingsrecht of het recht om van de aankoop af te zien. (Art. VI 53, 3° & 4° van het Wetboek Economisch recht dd. 28 februari 2013)


Alle vermeldingen door LLBG van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen, tekeningen, verstrekte afbeeldingen, voorraadlijsten, kleuren, catalogi of andere specificaties van producten op de Website zijn steeds met uiterste zorg gedaan. LLBG kan echter niet garanderen dat er zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, kleuren, foto’s of modellen zijn aan ook slechts een weergave van de betreffende producten en kunnen LLBG niet binden.


Voor het welslagen van de bestelling dient de klant in de bestelprocedure steeds nauwkeurig de volgende gegevens mee te delen:

 • Naam & voornaam;
 • E-mailadres en gsm-nummer;
 • De gewenste afhaaldatum;
 • Het winkelpunt alwaar de klant de levering zal afhalen op de gewenste afhaaldatum;


De klant geeft uitdrukkelijk toestemming aan LLBG om hem op het meegedeelde telefoonnummer te contacteren om de waarachtigheid van de bestelling te verifiëren of om onduidelijkheden in de bestelling of problemen met de levering te bespreken.
In geval van een geslaagde bestelling ontvangt de klant per e-mail een automatische bestelbevestiging.


LLBG behoudt zich het recht voor om, op ieder moment (dus zelf na ontvangst door de klant van de automatische bestelbevestiging), bestellingen te weigeren indien:

 • De klant minderjarig is;
 • Zij een ernstig vermoeden heeft van kwade trouw of intentie tot fraude in meest ruime zin;
 • Er vermoedens zijn van misbruik van de bestelprocedure door de klant;
 • Er foutieve of verdachte klantgegevens worden opgegeven;
 • Er een abnormale hoeveelheid wordt besteld, dewelke de persoonlijke consumptie van de klant vermoedelijk te boven gaat;
 • Er vermoed wordt dat er producten worden besteld voor doorverkoop;
 • In gevallen van overmacht.

 

3. Prijzen en betaling


Alle prijzen op de Website worden uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, leverings-, bestellings-, of andere administratieve kosten indien van toepassing.


Promoties en uitzonderlijke aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en zullen verrekend worden bij het afrekenen aan de kassa in het winkelpunt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen kan LLBG niet aansprakelijk worden gesteld. LLBG behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen ingevolge een menselijke of technische tekortkoming foutief aangeduid zijn.


Alle bestelde producten zijn integraal door de klant in het winkelpunt betaalbaar op de gevraagde afhaaldatum. Het te betalen totaalbedrag wordt door betalingen in speciën afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.


4. Levering en afhaling


De afhaaldatum wordt door LLBG bevestigd in de bestelbevestiging die de Klant per e-mail ontvangt. De door de klant ingegeven afhaaldatum bedraagt minimaal 1 werkdag volgend op de dag van bestelling. Iedere bestelling wordt door LLBG in het door de klant ingegeven winkelpunt op de afhaaldatum voor 12:00 uur ’s middags geleverd. Vertraging in levering kan echter geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering tot in ontvangstneming van de bestelde producten.


Afhaling is enkel mogelijk tijdens de openingsuren van het doorgegeven winkelpunt op vertoon van de bestelbevestiging. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of het winkelpunt op het gevraagde afhaalmoment open is. De klant heeft de verplichting zijn bestelling in het opgegeven winkelpunt op de doorgegeven afhaaldatum af te halen en te betalen. Iedere bestelling blijft beschikbaar in het winkelpunt tot  aan het sluitingsuur op de afgesproken afhaaldatum. LLBG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen, van bederf of kwaliteitsvermindering of afwijkingen van de koopwaar, ingeval van afhaling later dan de gevraagde afhaaldatum in het winkelpunt.


Indien de klant de producten niet afhaalt of weigert in ontvangst te nemen of te betalen, zal hij automatisch en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim zijn. LLBG is in dat geval gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of de producten aan een derde partij te verkopen. In voorkomend geval blijft de klant de integrale koopsom, vermeerderd met rente en kosten en eventueel schadevergoeding verschuldigd.


5. Gebreken en garantie


De klant is verplicht de producten onmiddellijk bij ontvangst te controleren. De niet-conformiteit van de geleverde producten, de zichtbare gebreken en eventuele schade dient op straffe van verval onmiddellijk bij de in ontvangstneming van de producten schriftelijk op het ontvangstdocument in het winkelpunt te worden gemeld, bij gebreke waaraan de producten van rechtswege als conform worden beschouwd. De betaling van de geleverde goederen impliceert de onherroepelijk aanvaarding ervan.


De klant dient LLBG uiterlijk vóór 12:00 uur ‘s middags de dag na afhaling per e-mail in kennis te stellen van elk verborgen kwaliteitsgebrek met duidelijke omschrijving van dit gebrek (eventueel vergezeld van foto’s), bij gebreke waaraan de producten als kwalitatief goedgekeurd en aanvaard door de klant worden beschouwd.


Ingeval van betwisting omtrent de kwaliteit van de geleverde producten, verbindt de klant er zich toe om de betwiste producten koel te bewaren en de eerstvolgende kalenderdag terug naar LLBG of het winkelpunt te brengen. Indien de producten niet door de klant correct bewaard worden en/of niet aan LLBG of het winkelpunt overhandigd worden, zal de klacht als niet bestaande worden beschouwd en geen recht geven tot schadevergoeding of enige vervanglevering.


De aansprakelijkheid van LLBG zal beperkt zijn tot het vervangen van de gebrekkige producten. De schade kan maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van de gebrekkige producten. Geen andere directe of indirecte schade van de klant of een derde komt in aanmerking voor enige vergoeding.


Elke aansprakelijkheid van LLBG is uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de fout of nalatigheid van de klant of een derde. Gebrekkige producten kunnen slechts worden teruggestuurd na schriftelijk akkoord van LLBG. De verzending gebeurt steeds op kosten en risico van de klant. Het in ontvangstnemen van de door de klant terugbezorgde producten houdt geen erkenning in van welke door LLBG eventueel gestelde fout of tekortkoming.

 

6. Overmacht


LLBG is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van LLBG onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in alle redelijkheid niet van LLBG kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

 

7. Persoonsgegevens


Om bestellingen te kunnen verwerken en uit te voeren zal LLBG de persoonsgegevens van de klant verwerken. LLBG hecht een groot belang aan de bescherming van deze persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel bekend onder de Engelse afkorting ‘GDPR’).


In dit kader heeft LLBG een Privacy Policy aangenomen die in detail omschrijft waarom en op welke manier uw persoonsgegevens in deze context zullen worden verwerkt, aan wie ze zullen worden meegedeeld en welke uw rechten en de verplichtingen van LLBG zijn in dit verband.


U kan deze Privacy Policy terugvinden via volgende link. Wij nodigen U uit deze Privacy Policy grondig te lezen, want ze bevat belangrijke informatie voor U.


8. Risico’s van het Internet


De klant is op de hoogte van de risico’s en beperkingen die met het gebruik van het internet gepaard gaan. Tevens is de klant bekend met de risico’s van het elektronische bewaren of uitwisselen van informatie. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat LLBG niet aansprakelijk is voor schade (direct of indirect), te wijten aan het gebruik van de Website of het internet, als gevolg van deze risico’s.


9. Klachten


Bent U ondanks onze inspanningen niet tevreden, dan kan U voor eventuele klachten terecht bij onze klantendienst via Tel: +32 (0) 54 31 82 65 of e-mail: webshop@tarteamoi.be


10. Nietigheid


De nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dit geval zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen omtrent de bepalingen van deze algemene voorwaarden teneinde hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen bij deze algemene voorwaarden te vrijwaren in het geval dat de nietige bepaling geldig of afdwingbaar was geweest.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Het Belgische recht is exclusief van toepassing op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten. Alle geschillen met betrekking tot de verkopen tussen LLBG en de klant behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.